Privacybeleid

De bepalingen die deze website bevat, vormen de voorschriften van de portaalsite die OREMFI BY ASERPRO, S.L., ter beschikking stelt van de Internetgebruikers.

INHOUDSOPGAVE

1.- Algemene Informatie.

2.- Toegang en veiligheid.

3.- Aansprakelijkheid.

4.- Intellectuele eigendom.

5.- Bescherming van persoonsgegevens.

a) Verantwoordelijke
b) Doel en vertrouwelijkheid
c) Rechten van de betrokkene
6.- Contact en hulp.

__________________________

1.- Algemene informatie

In overeenstemming met het bepaalde in de Wet 34/2002 van 11 juli betreffende de Diensten van de Informatiemaatschappij en Elektronische Handel, worden alle gebruikers van deze website geïnformeerd dat de naam van de eigenaar OREMFI BY ASERPRO, S.L. is, met BTW-nummer B54906425 en maatschappelijke zetel te Calle Apolo, N.26, 2º-4, 03182 - Torrevieja, Alicante (Spanje), ingeschreven in het Handelsregister van Alicante, BOEKDEEL 3912 , BLAD 28, PAGINA A-148060, 1ste INSCHRIJVING. OREMFI BY ASERPRO, S.L. is een onderneming met als hoofdactiviteit het verlenen van fiscaal en juridisch advies. Alle rechten zijn voorbehouden.

2.- Toegang en veiligheid

Deze website is niet geconfigureerd om persoonsgegevens te verzamelen bij het browsen. Dit betekent dat we, tenzij u ons vrijwillig en uitdrukkelijk persoonsgegevens verschaft, nooit uw naam, e-mailadres of enige andere informatie die u kan identificeren zullen weten. Wanneer we informatie van u nodig hebben, zullen we u steeds uitdrukkelijk vragen deze vrijwillig te verschaffen.

3.- Aansprakelijkheid

OREMFI BY ASERPRO, S.L., weigert enige aansprakelijkheid in het geval van onderbreking van de dienstverlening, slechte werking of om het even welk ongemak dat zich voordoet om redenen die buiten de controle van de onderneming zelf vallen.

OREMFI BY ASERPRO, S.L. weigert bovendien enige aansprakelijkheid voor schade en nadeel naar aanleiding van de aanwezigheid van virussen of enig ander incident dat te wijten is aan of in het systeem wordt gebracht door hackers of derden die onrechtmatig toegang verkrijgen tot de integriteit van deze website.

4.- Intellectuele eigendom

Alle teksten, afbeeldingen en overige inhoud van deze website zijn eigendom van OREMFI BY ASERPRO, S.L. , of van derden die een vergunning of toestemming hebben gekregen van OREMFI BY ASERPRO, S.L. om deze te gebruiken. Alle logo’s, merken en ontwerpen die op deze website staan, behoren tot de intellectuele-eigendomsrechten die door OREMFI BY ASERPRO, S.L. zijn geregistreerd, waarbij elke vorm van exploitatie, zoals de reproductie, verdeling, openbaarmaking en omzetting zonder de uitdrukkelijke toestemming van OREMFI BY ASERPRO, S.L. verboden is. Het is verboden de inhoud van deze website volledig of gedeeltelijk te verspreiden, te gebruiken, over te dragen, te verdelen, te reproduceren en om te zetten op enige drager of via enig medium, zonder de voorafgaande en uitdrukkelijke toestemming van OREMFI BY ASERPRO, S.L., tenzij anders aangegeven of voor persoonlijk gebruik zonder dat de rechten die de huidige wetgeving toekent aan OREMFI BY ASERPRO, S.L. worden geschonden.

Alle wijzigingen die worden aangebracht aan deze Wettelijke Mededeling worden hier tot uw beschikking gesteld om u op de hoogte te houden van de veranderingen. Aanbevolen wordt de wettelijke mededeling regelmatig te raadplegen om op de hoogte te blijven van de nieuwigheden die erin worden opgenomen.

5.- Bescherming van persoonsgegevens

a) Verantwoordelijke
In het kader van het bepaalde in de Algemene Verordening Gegevensbescherming EU 2016/679 van 27 april, hierna AVG, informeert OREMFI BY ASERPRO, S.L., dat de persoonsgegevens die worden verzameld via het contactformulier, de registratie van gebruikers of om het even welke sectie van deze pagina worden opgenomen in een bestand waarvan de verantwoordelijke OREMFI BY ASERPRO, S.L. is, met BTW-nummer B54906425 en maatschappelijke zetel te Calle Apolo, N.26, 2º-4, C.P. 03182 – Torrevieja, (Alicante), Spanje.

De verzamelde gegevens worden bewaard zolang de commerciële relatie tussen de betrokkene en de verantwoordelijke blijft bestaan. De bewaartermijn kan worden verlengd uit hoofde van fiscale verplichtingen die kunnen voortvloeien uit deze commerciële relatie.

b) Doel en vertrouwelijkheid
Het doel van het verzamelen van persoonsgegevens bestaat in het “verzamelen van contactgegevens om de verzochte informatie te verzenden en de fiscale verplichtingen na te leven die kunnen voortvloeien uit een door de betrokkene verzochte commerciële relatie”.

We informeren u dat uw gegevens in geen enkel geval worden doorgegeven aan derden, tenzij indien wettelijk verplicht, en enkel worden gebruikt voor de hierboven beschreven doeleinden.

De gevraagde gegevens zijn strikt nodig voor de correcte identificatie van de afzender, om basisformaliteiten van commercieel beheer te vervullen. OREMFI BY ASERPRO, S.L. benadrukt haar engagement op het gebied van verantwoordelijk en vertrouwelijk gebruik van de gegevens, waarborgt dat ze worden verwerkt in overeenstemming met de AVG en enkel worden gebruikt door OREMFI BY ASERPRO, S.L., voor de hierboven vermelde doeleinden.

Door de formulieren die op deze website te vinden zijn of een e-mail te versturen, stemt de afzender in met de geautomatiseerde verwerking van de hierin vervatte gegevens.

c) Rechten van de betrokkene.
U kunt te allen tijde uw recht op inzage, rechtzetting, verwijdering, beperking, overdraagbaarheid en bezwaar uitoefenen door dit te vragen in een schrijven gericht tot OREMFI BY ASERPRO, S.L., Calle Apolo, N.26, 2º-4, C.P. 03182 – Torrevieja (Alicante), Spanje, ofwel op het e-mailadres info@oremfi.net.

Deze rechten zijn strikt persoonlijk en moeten worden uitgeoefend door de betrokkene zelf, zonder verdere beperkingen dan voorzien door de toepasselijke wetgeving. Niettemin kan de wettelijke vertegenwoordiger van de belanghebbende gebruiker optreden wanneer laatstgenoemde in de onmogelijkheid verkeert om deze zelf uit te oefenen of minderjarig is.

Aanvragen worden binnen de dertig dagen na ontvangst behandeld. Indien de Verantwoordelijke van het Bestand van mening is dat de aanvraag van de betrokkene onrechtmatig is, wordt dit in een met redenen omklede kennisgeving meegedeeld aan laatstgenoemde binnen de hierboven vermelde termijn.

Indien wanneer de gegevens moeten worden verwijderd en dit om technische redenen of omwille van de gebruikte elektronische drager fysiek niet mogelijk is, zal OREMFI BY ASERPRO, S.L. de gegevens blokkeren om te voorkomen dat ze worden gebruikt tot ze volledig worden verwijderd uit de computersystemen.

De betrokkene heeft het recht een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende instantie indien hij of zij van mening is dat zijn of haar legitieme rechten werden geschonden.

6.- Contact

Voor enige toelichting met betrekking tot het Privacybeleid, Gegevensbescherming of enige andere kwestie met betrekking tot deze website en voor bijkomende informatie over onze onderneming, kunt u contact met ons opnemen op het e-mailadres info@oremfi.net

U kunt ook contact met ons opnemen op het telefoonnummer van onze klantendienst (0034)965717175.

Scroll naar boven