Spanish inheritance tax for non residents: inheritance law for Spanish wills

Spaanse successierechten: testament spanje

LEER MEER OVER DE VOORNAAMSTE ASPECTEN VAN ERVEN IN SPANJE.

Een overlijden is steeds een groot verlies waar we allemaal vroeg of laat mee te maken krijgen. We moeten er door en er zijn juridische formaliteiten die moeten worden afgehandeld. Als u een woning bezit in Spanje, wordt ten stelligste aanbevolen alles zo eenvoudig mogelijk te houden voor uw toekomstige erfgenamen om hen tijd, geld en stress te besparen tijdens de erfenisprocedure.

Dit artikel vat de voornaamste aspecten samen van de structuur van de successierechten in Spanje en authentieke erfopvolgingsaktes.

Naast een nationaal rechtskader heeft elke Autonome Regio in Spanje eigen wetten en belastingvrijstellingen die van de ene tot de andere regio verschillen. Er is een tendens de Spaanse Successierechten af te schaffen en sommige regio’s passen reeds enorme kortingen toe op de Spaanse successierechten zodat deze nagenoeg wegvallen. In andere Spaanse regio’s gelden minder hoge belastingkortingen. Residenten en niet-residenten in Spanje moeten de Spaanse Successierechten betalen wanneer ze vermogensbestanddelen erven in Spanje.

Verwant bericht: Als gepensioneerde in Spanje wonen.

Waar wordt de aangifte van de Spaanse successierechten ingediend?

  • Als de overledene en de begunstigden niet-resident zijn in Spanje, moet de aangifte in Madrid worden ingediend.
  • Als de overledene of begunstigden fiscaal resident is in Spanje, kan de aangifte in het plaatselijke belastingkantoor worden ingediend.

Wanneer moet de aangifte uiterlijk worden ingediend en moeten de Spaanse successierechten worden betaald?

De aangifte en betaling van de Spaanse successierechten moeten uiterlijk zes maanden na de datum van overlijden worden gedaan. Deze periode kann worden verlengd met zes maanden, als dit wordt aangevraagd binnen de eerste vijf maanden na het overlijden. Bovendien kunnen de successierechten in termijnen worden betaald.

Wat gebeurt er als ik de successierechten na de uiterste datum betaal?

Er kunnen toeslagen (5% tot 20%) worden aangerekend, boetes worden opgelegd en achterstandsrente worden toegepast.

Als de overledene een Spaans testament had opgesteld, betekent dit dan een verlaging van de Spaanse successierechten voor de erfgenamen?

Een Spaans testament zorgt niet voor een verlaging van de Spaanse successierechten, maar wordt wel ten stelligste aanbevolen aangezien het de hele erfenisprocedure in Spanje veel eenvoudiger maakt, veel onnodige problemen voorkomt en tijd en geld bespaart voor beëdigde vertalingen en legalisaties van documenten. Als u dus een woning gaat erven in Spanje, raden we u aan ook een Spaans testament op te stellen voor uw vermogensbestanddelen in Spanje. Uw begunstigden zullen er u dankbaar voor zijn.

Verwant bericht: Een woning kopen in Spanje zonder addertjes onder het gras.

Tarieven van de Spaanse successierechten.

De voorschriften en tarieven voor de Spaanse successierechten hangen af van de relatie (er zijn vier categorieën, zie hieronder) tussen de overledene en de begunstigde enerzijds en van de regio in Spanje anderzijds.

Als u meer wenst te weten over uw specifieke geval, gelieve niet te aarzelen om contact met ons op te nemen. Het zal ons een genoegen zijn u te informeren over het tarief van uw specifieke successierechten en eventuele vrijstellingen.

CATEGORIEËN SUCCESSIERECHTEN.

Met het oog op successierechten, worden erfgenamen ingedeeld in vier categorieën volgens hun relatie met de overledene.

Groep I: kinderen jonger dan 21.
Groep II: 
kinderen ouder dan 21, echtgenoot, ouders en grootouders.
Groep III: 
broers/zussen, neven/nichten, ooms en tantes. Bloodverwanten in tweede en derde graad, bloedverwanten in opgaande en nederdalende lijn.
Groep IV: 
Bloedverwanten in vierde of verdere graad.

Worden de vermogensbestanddelen geblokkeerd tot de erfenis geregistreerd is?

Ja, Spaanse vermogensbestanddelen worden geblokkeerd bij het overlijden tot de erfopvolgingsaktes geregistreerd zijn.

Na registratie van de erfopvolgingsaktes (die alle vermogensbestanddelen van de overledene bevatten) kan de erfgenaam bijvoorbeeld de eigendom verkopen of heeft hij of zij toegang tot de bankrekeningen van de overledene.

Wanneer u vermogensbestanddelen erft in Spanje, erft u ook de schulden die de overledene had in Spanje. Als de schulden meer bedragen dan de vermogensbestanddelen en rechten, kan de erfgenaam de erfenis verwerpen, aangezien hij of zij verlies zou maken bij het aanvaarden van de erfenis.

Afhankelijk van het feit of er een Spaans testament is of niet, zijn er drie manieren om de erfenis te organiseren:

1.- De overledene had een Spaans testament: dit is de beste manier om de erfenis te organiseren voor de erfgenamen, aangezien het tijd, geld en stress bespaart.

De erfgenamen moeten hun advocaat de originele overlijdensakte bezorgen (als de erflater buiten Spanje is overleden, moet deze akte worden voorzien van de Apostille van Den Haag en beëdigd worden vertaald naar het Spaans). Vervolgens kan de door de erfgenamen aangestelde advocaat de verklaring van laatste wilsbeschikking verkrijgen en een notarieel afschrift van het Spaanse testament van de erflater aanvragen.

Met de bovenstaande documenten wordt de Authentieke Akte van Aanvaarding van Erfenis opgemaakt.

Hierna beschikt u over 30 dagen om de aangifte van de successierechten in te dienen en te betalen (formulier 650) en de erfopvolgingsaktes en ingediende en betaalde belastingaangifte voor te leggen in het Eigendomsregister waar de geërfde woning is geregistreerd om deze op uw naam te stellen.

2.- De overledene had enkel een testament in zijn/haar land: in dit geval moeten de erfgenamen meer tijd en geld besteden aan de procedure aangezien er geen testament is getekend in Spanje.

De erfgenamen moeten de Testamentbekrachtiging verkrijgen, laten apostilleren en beëdigd laten vertalen naar het Spaans. Als het lang duurt om dit document te verkrijgen en de erfgenamen de successierechten na de uiterste datum betalen, worden er boetes en sancties opgelegd wegens laattijdige betaling. Deze kosten zijn veel hoger dan als de erflater een Spaans testament had opgemaakt.

Wanneer de Testamentbekrachtiging (die het Spaanse testament vervangt) er eenmaal is, verloopt de procedure voor de rest zoals beschreven in optie 1.

3.- De overledene sterft zonder testament. In dit geval moeten de erfgenamen een Toestemming tot Aanstelling van Executeur-Testamentair verkrijgen, laten apostilleren en beëdigd laten vertalen naar het Spaans.

In dit geval hebben de erfgenamen nog extra documenten nodig om de erfenisprocedure te voltooien, zoals trouwboekjes (geapostilleerd en beëdigd vertaald naar het Spaans), enz.

De erfenisprocedure is een ingewikkelde kwestie en elk geval moet gedetailleerd worden bestudeerd door een bevoegde advocaat. Als u een woning hebt in Spanje of er een gaat erven en meer informatie wenst over de erfenisprocedure in uw specifieke geval, gelieve niet te aarzelen om contact met ons op te nemen. U kunt ons e-mailen op info@oremfi-by-aserpro.com, bellen op het nummer (0034) 9665717175 of het online formulier invullen. Het zal ons een genoegen zijn u verder te informeren.

5/5 - (1 stemmen)
Scroll naar boven